E

ecsmet

Example of using ESDIS MTD Toolkit to write ECS metadata files.